همراه بورس

 زمانی که سهم مربوط به یک نماد را خریداری میکنید بارها با واحد امور سهام آن شرکت سرو کار دارید و برای موارد مختلف باید با آنها ارتباط داشته باشید. اگر این شرکتها دارای پرتال باشند کار شما راحتتر است اما برخی مواقع نیاز دارید تا با آنها در تماس باشید و یا مدرکی برای آنها ارسال کنید. با استفاده از این قابلیت بدون نیاز به مراجعه و یا تماس با واحد امور سهام می توانید تمامی کارهایتان را انجام دهید. ارتباطی موثر و دوطرفه با شرکت سهامی برای شما امکان پذیر شده است.