همراه بورس

معیار انتخاب کارگزاری ها چیست؟​

بهتر است برای انتخاب بهترین کارگزاری آنها را بر اساس المان هایی نظیرداشتن سیستم معاملاتی بهینه، ارائه اعتبار معاملاتی، در دسترس بودن کارگزاری، پاسخگویی مناسب، ارائه خدمات مشاوره، داشتن تنوع خدمات و تخفیف معاملاتی بررسی و سپس انتخاب کرد.


راهنمای ورود به بورس